Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 58 - KH/BTCTW

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng,

xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

 

Năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Những thách thức lớn đối với hội nhập toàn cầu, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và tăng trưởng xanh, giải quyết các vấn đề xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ tác động không nhỏ đến việc phục hồi nền kinh tế và ổn định đời sống nhân dân ở nước ta. Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu cao, quyết tâm lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022

Để tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 như sau:   

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

- Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.   

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN (có đề cương kèm theo)

1-Nội dung tuyên truyền trọng tâm

1.1- Việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

1.2- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

1.3- Việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và kết quả bước đầu hồi phục nền kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19.

1.4- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

1.5- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

2- Nội dung tuyên truyền thường xuyên

2.1- Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2.2- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

2.3- Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

2.4- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng.

2.5- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên.

2.6- Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

2.7- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng, ban hành mới các quy chế, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

2.8- Về vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tự phê bình, phê bình và tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

2.9- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2.10- Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là việc tổng kết những mô hình thí điểm về tổ chức - cán bộ và phát triển lý luận về xây dựng Đảng nhằm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

1.1- Mở chuyên mục, xây dựng chuyên đề, tổ chức các bài viết, sản phẩm truyền thông có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 ban hành kèm theo Kế hoạch này để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.2- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, mời các chuyên gia, người am hiểu sâu về từng lĩnh vực để trao đổi, giới thiệu, đăng, phát những nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các đài phát thanh, truyền hình.

2- Thông tin, tuyên truyền trên các mạng xã hội

2.1- Sử dụng hình thức tuyên truyền bằng phương tiện trực tuyến, tạo các Fanpage để thông tin, tuyên truyền và quảng bá các bài viết, sản phẩm truyền thông về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

2.2- Tập hợp đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội.

3- Tổ chức giải báo chí hoặc cuộc thi sáng tác về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

3.1- Tổ chức giải báo chí ở Trung ương và địa phương về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Ở Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 (có Kế hoạch riêng).

Tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng ở địa phương, qua đó lựa chọn những tác phẩm có chất lượng cao gửi về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

3.2- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu, thiết kế tranh cổ động và sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

4- Sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội.

4.1- Triển lãm tranh cổ động và giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

4.2- Sử dụng hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, những chuyên gia có uy tín để phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tổ chức Trung ương

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trong Đảng và xã hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

- Tiếp tục phân công một đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách công tác tuyên truyền và giao Tạp chí Xây dựng Đảng làm đầu mối phối hợp thường xuyên giữa Ban Tổ chức Trung ương với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền trong việc định hướng nội dung sáng tạo các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

2- Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

3- Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn; đồng thời chỉ đạo tổ chức triển lãm, thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

4- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị - xã hội, thi tìm hiểu về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các cấp hội, đoàn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức đảng và xã hội.

5- Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy đảng, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho ban tuyên giáo cùng cấp để tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch và đề cương thông tin, tuyên truyền; vận động cán bộ trong ban tổ chức cấp ủy tích cực viết bài, đăng tải thông tin về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên báo chí ở địa phương và Trung ương.

6- Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật hòng chống phá Đảng, Nhà nước.

- Coi trọng công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, ý thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm trong việc tổ chức tuyên truyền bám sát đề cương kèm theo Kế hoạch này, định hướng cho phóng viên, biên tập viên sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Vận động cán bộ, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia các giải báo chí về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo),

- Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo),

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương,

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để phối hợp),

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương, đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương,

- Các cơ quan báo chí Trung ương,

- Các vụ, cục, đơn vị trong Ban,

- Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Lưu VP, TCXDĐ.

ĐỀ CƯƠNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN.doc 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

 

 

 

 

Mai Văn Chính

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất