Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

            BAN TỔ CHỨC                                                 Hà Nội, ngày 19  tháng 4 năm 2018
                      *
     Số 4989 - CV/BTCTW

V/v hưởng ứng Giải Búa liềm vàng

      lần thứ III – năm 2018

 

Kính gửi: - Thường trực các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc  Trung ương

                 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương

Ngày 29-3-2018, Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018 với nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải. Để phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng đề nghị thường trực các tỉnh ủy, thành uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương:

1. Tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018 gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW ngày 14-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.


2. Tiếp tục chỉ đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018 tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Phân công một cơ quan thường trực (ban tuyên giáo hoặc ban tổ chức cấp ủy) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện để có thông tin chỉ đạo chung, góp phần vào thành công của Giải.

3. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng, định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và 7 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực bám sát thực tiễn để phát hiện, tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng…

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đồng chí liên hệ với cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban TCTW;

- Lãnh đạo Ban TGTW (để phối hợp);

- Lãnh đạo Bộ TT-TT) (để phối hợp);

- Lãnh đạo Hội NBVN (để phối hợp);

- Lãnh đạo Báo ND; Tạp chí CS); Đài THVN (để biết);

- Lưu VP, TC XDĐ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO GIẢI


(Đã ký)


Mai Văn Chính

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất