Vĩnh Phúc tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022

Hiệu ứng lan toả

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) từ năm đầu tiên đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực hưởng ứng và tổ chức phát động, xét chọn trao giải hằng năm tại tỉnh để khuyến khích đội ngũ phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, biên tập viên có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng về công tác xây dựng Đảng. Công tác triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng được tập trung thực hiện nền nếp dưới sự chỉ đạo sâu sát của BTV Tỉnh uỷ; sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí, cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trong tỉnh.

Ảnh: Tại Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc là một trong 15 tập thể xuất sắc được tuyên dương.

Triển khai Giải Búa liềm vàng các năm qua, thực hiện nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp triển khai Giải cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức phát động hưởng ứng Giải báo chí đến các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, hệ thống truyền thanh, qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền trực quan, lưu động, mạng xã hội...) nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng chấm chọn; xây dựng quy chế, tiêu chí chấm chọn chặt chẽ; phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia Hội đồng chấm, tổ chức chấm tại tỉnh công tâm, khách quan, đúng Thể lệ của Trung ương và kế hoạch hằng năm  của BTV Tỉnh ủy.

Để tạo sức lan tỏa, đạt hiệu quả thiết thực trong triển khai Giải Búa liềm vàng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc trực tiếp, giao nhiệm vụ cụ thể về việc tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Giải đối với các cơ quan báo chí của tỉnh. Trong các kỳ giao ban báo chí hằng tháng, Ban thường xuyên đôn đốc, quán triệt mục đích, ý nghĩa của Giải đến tất cả các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện các cơ quan báo, tạp chí của Trung ương và ngành thường trú tại tỉnh.

Với không khí hưởng ứng sôi nổi, năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Giải cấp tỉnh đã nhận được trên 200 tác phẩm báo chí (đã được chấm sơ khảo ở các đơn vị) gửi tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI. Hội đồng chấm chọn vòng sơ khảo đã lựa chọn được 58 tác phẩm xuất sắc để chấm chung khảo, từ đó chọn được 21 tác phẩm báo chí xuất sắc để tặng thưởng tại tỉnh, đồng thời gửi tham dự Giải ở Trung ương. Tại Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, Báo Vĩnh Phúc có 1 tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vinh dự là một trong 15 tập thể xuất sắc được tuyên dương.

Tác giả Thu Thủy, Báo Vĩnh Phúc đoạt Giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021. Ảnh: Khánh Linh

Khẳng định quyết tâm

Tiếp đà thành tích đó, ngay sau khi Trung ương ban hành Thể lệ, Kế hoạch Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022, BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 8-4-2022 về Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Theo đó, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu, việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII phải trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; được triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và xã hội. BTV Tỉnh uỷ yêu cầu mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo trong tỉnh cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

Theo Kế hoạch 77-KH/TU của BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, tỉnh sẽ tổ chức chấm, chọn mỗi loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, truyền hình) 5 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng; mỗi loại hình báo chí (phát thanh, ảnh báo chí) 3 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng. Tổng cộng là 21 tác phẩm. Đồng thời, tỉnh tặng thưởng từ 2-3 đơn vị tiêu biểu trong triển khai, tham gia Giải.

Với sự chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc với vai trò là cơ quan chủ trì, triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức phát động, hưởng ứng tham gia Giải theo Thể lệ của Trung ương và tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng giải pháp cụ thể để có được các tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII. Thường xuyên trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên....

Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã phối hợp trong chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hưởng ứng, tham gia Giải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hướng dẫn, gợi ý các chủ đề, đề tài sáng tác; tạo điều kiện để phóng viên, nhà báo, cộng tác viên báo chí tác nghiệp, viết, sáng tác, sáng tạo tác phẩm tham dự Giải về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Nhiều nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã được gợi mở để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng. 

Căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng; thực hiện đăng tải công khai Thể lệ Giải trên các ấn phẩm báo chí, phương tiện truyền thông của đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, đồng thời khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực hưởng ứng, tham gia Giải.

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch số 02 /KH-HNB, ngày 9-5-2022 về Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, trong đó nhấn mạnh việc hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ công tác của Hội Nhà báo tỉnh, các chi hội nhà báo trực thuộc trong năm 2022; là trách nhiệm của mỗi hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Hội giao chỉ tiêu cụ thể về tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 cho các chi hội (Chi hội Báo Vĩnh Phúc, chi hội Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc, mỗi chi hội có ít nhất 10 tác phẩm xuất sắc tham gia; chi hội Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, chi hội Sở Thông tin và Truyền thông, chi hội Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc có ít nhất 3 tác phẩm xuất sắc tham gia). Chỉ tiêu này được xác định là một trong những tiêu chí bình xét thi đua của các chi hội năm 2022. Để nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tin, bài, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên tuyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức tập huấn “Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng”, “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử” với sự tham gia của đông đảo hội viên, nhà báo tỉnh.

Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, hoạt động hưởng ứng sôi nổi rộng khắp, năm 2022 hứa hẹn một mùa Giải Búa liềm vàng thành công của các cấp uỷ đảng, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc; thông qua đó nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất