Về tiếp tục chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               BAN TỔ CHỨC                                                     Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

                       *

         Số 2809 - CV/BTCTW

V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng


 Kính gửi: - Thường trực các tỉnh ủy, thành uỷ

                 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

 

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 19-5-2017 nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ hai – năm 2017 với nhiều nội dung mới nhằm mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để góp phần vào thành công của Giải, Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đề nghị thường trực các tỉnh ủy, thành uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương:

1. Tiếp tục chỉ đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng để tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

2. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng, tập trung vào những vấn đề liên quan đến Cương lĩnh, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh – quốc phòng và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng, vừa góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện phương thức lãnh đạo bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, nâng vị thế, năng lực cầm quyền của Đảng, vừa có nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

Trong quá trình chỉ đạo, đề nghị các đồng chí liên hệ với cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.           

                                                        TRƯỞNG BAN

                                                           TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO GIẢI

 

                                                      (Đã ký)

                                                                                     Phạm Minh Chính

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất