Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đến công dân Việt Nam ở ngoài nước

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                 BAN TỔ CHỨC                                             Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

                         *

           Số 2804 - CV/BTCTW

V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng


 Kính gửi:  - Đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngoài nước

                 - Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước

 

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 19-5-2017 nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ hai – năm 2017 với nhiều nội dung mới nhằm mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải. Đây là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác động thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Theo Kế hoạch số 76 - KH/BTCTW ngày 17-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai – năm 2017 và Thể lệ giải ban hành kèm theo, từ nay đối tượng tham dự Giải Búa liềm vàng hằng năm sẽ được mở rộng đến mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Để góp phần vào thành công của Giải, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước:

1. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Ngoài nước triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng để các cơ quan đại diện, tổ chức đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên, kiều bào ta ở nước ngoài biết và hưởng ứng viết, sáng tác tác phẩm gửi về tham dự Giải. Nội dung các tác phẩm tập trung vào những vấn đề liên quan đến Cương lĩnh, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh – quốc phòng và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng.

2. Chỉ đạo tổ chức đảng tại các đại sứ quán, cơ quan đại diện ở nước ngoài định kỳ báo cáo tình hình triển khai Giải Búa liềm vàng ở địa bàn phụ trách; tổ chức hòm thư tiếp nhận bài viết, tác phẩm để gửi về cơ quan thường trực giải (Tạp chí Xây dựng Đảng, số 69 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội) tham dự giải.

Trong quá trình chỉ đạo, đề nghị các đồng chí liên hệ với cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

 

                                  K/T TRƯỞNG BAN

                                    PHÓ TRƯỞNG BAN -

                               TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI

 

                                  (Đã ký)

 

                                                                             Mai Văn Chính

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất