Đề nghị tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                     BAN TỔ CHỨC

*

    Số  12011  - CV/BTCTW

V/v đề nghị tích cực hưởng ứng

Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
   

 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

  

 

         Kính gửi:  ban                   Kính gửi: - Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

                       - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương      

        

     

            Thực hiện Kế hoạch số 255 - KH/BTCTW, ngày 18/3/2020 về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng; đồng thời, định hướng thông tin, dư luận theo những nội dung trọng tâm được nêu tại Công văn số 11021-CV/BTCTW, ngày 31/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đến nay, hầu hết các địa phương, đơn vị đã triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 với cách làm bài bản, sáng tạo, thiết thực. Trong đó đã có 45 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, 9 đảng đoàn, ban cán sự đảng gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải. Nhiều tỉnh, thành ủy đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban tổ chức, ban tuyên giáo, hội nhà báo, sở thông tin - truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số địa phương có kế hoạch tổ chức trao giải thưởng cấp tỉnh cho các tác phẩm có chất lượng như: Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên, Đắc Lắc, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang... Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh chưa có báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo Giải (Lai Châu, Bắc Cạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng).

Để triển khai có kết quả Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng đề nghị các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

            1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc (ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy…) rà soát việc xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 và ban hành các văn bản chỉ đạo hưởng ứng Giải ở địa phương, đơn vị; đôn đốc các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý tuyên truyền sâu rộng về Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 thiết thực, bài bản, tạo khí thế mới trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

             Những địa phương chưa báo cáo về tình hình triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng cần sớm gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Giải (qua Ban Tổ chức Trung ương).

2. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 258-KH/BTCTW, ngày 01-4-2020 của Ban Tổ chức Trung ương. Tập trung tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo đúng tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng”. Trong tuyên truyền phải coi trọng đồng thời cả việc xây dựng và thảo luận văn kiện cũng như công tác nhân sự. Phản ánh sinh động việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện; nội dung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có tính chiến đấu, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên; không khí phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết trong Đảng và toàn xã hội. Đồng thời, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với Kết luận số 75-KL/TW, ngày 30/5/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Khuyến khích và gợi ý cho các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở địa phương, đơn vị để phổ biến nhân rộng.

            3- Ban Tổ chức Giải các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị ở Trung ương chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để gửi về Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 đúng thời gian theo quy định tại Thể lệ Giải, tạo thuận lợi cho công tác chấm Giải và chuẩn bị tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải.

            Trong quá trình chỉ đạo, đề nghị các đồng chí liên hệ với Cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng (số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 080.45129, 0983250508) để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020.                                      

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Phạm Minh Chính, Trưởng Ban (để b/c),

- Các Phó Trưởng ban,

- Lãnh đạo Ban TGTW (để phối hợp),

- Lãnh đạo Bộ TT-TT (để phối hợp),

- Lãnh đạo Báo ND, Tạp chí CS, Đài THVN, Hội NBVN,

- Lưu VP, TC XDĐ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

 

Mai Văn Chính


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất