Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2017
BS. Võ Thanh Dũng luôn tận tình, hết mình vì người bệnh.

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đối tượng như: số lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tăng thêm dao động từ 2.000 đến 2.500 đối tượng (đối tượng tham gia BHXH BB năm 2014 tăng so với năm 2013 là 2.237 người, bằng 103%; năm 2015 so với 2014 tăng 1.900 người, bằng 103%; năm 2016 tăng so với năm 2015 là 4.217 người, bằng 105. Lâm Đồng là tỉnh Tây Nguyên có vị trí xa với các trung tâm kinh tế, chính trị lớn nên việc thu hút đầu tư từ bên ngoài vào tỉnh rất khó khăn. Mặt khác, tại Lâm Đồng, các doanh nghiệp thành lập mới thường là các doanh nghiệp mang tính chất gia đình, khu công nghiệp của tỉnh không thu hút được các nhà đầu tư tham gia, do đó không có nguồn khai thác lao động tham gia BHXH bắt buộc.  Ngoài ra, năm 2017, một số đối tượng là người dân sinh sống tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 447/QĐ-UBDT nhưng không còn trong danh sách tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ giảm trên 35.000 người (giảm 25 xã: năm 2016 là 35 xã,  năm 2017 còn 8 xã; giảm 98 thôn đặc biệt khó khăn giảm so với năm 2016, năm 2017 có 34 thôn (năm 2016 có 132 thôn).

Do chỉ tiêu bao phủ BHYT là một trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương nên đã được HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành Quyết định giao tỷ lệ cho các huyện, thành phố thực hiện; BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thường xuyên tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.

Trong năm, BHXH tỉnh phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện BHYT học sinh tại một số huyện; tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các địa phương tham mưu đề xuất UBND tỉnh và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt về hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số đối tượng[1] (Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng); giao chỉ tiêu thu cho hệ thống đại lý thu của Bưu điện tỉnh; Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giám sát đối với UBND các huyện, thành phố về công tác phá triển đối tượng tham gia BHYT năm 2017  (có công văn số 671/ BHXH-QLT ngày 24/5/2017 kèm theo);

Ngày 12/4/2017, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ngày 26/4/2017, Văn phòng UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 98/TB-UBND chỉ đạo thực hiện năm 2017 (có Thông báo số 98/TB-UBND ngày 26/4/2017 kèm theo); Ngày 23/8/2017, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 lần thứ hai và ngày 29/8/2017, Văn phòng UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 223/TB-UBND chỉ đạo thực hiện năm 2017 (có Thông báo số 223/TB-UBND ngày 29/8/2017 kèm theo).

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã triển khai rất nhiều giải pháp quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2017 theo kế hoạch đã được giao.

Tính đến thời đến 31/11/2017, tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (bao gồm cả thân nhân quân đội) là 1.012.111 người, đạt 100,74%% kế hoạch năm. Đạt tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2017 là 77,92; như vậy, BHXH tỉnh đã về đích sớm chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2017.

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh đã tham mưu nghị Hội đồng Nhân dân và UBND tỉnh một số nội dung như: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và các huyện, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại địa phương, đặc biệt là về tham gia BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên; xem xét bố trí kinh phí của địa phương hỗ trợ thêm 70% mức đóng cho học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (Ngoài phần ngân sách Nhà nước đang hỗ trợ); hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia BHYT; hỗ trợ thêm tối thiểu 40% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình (Ngoài phần ngân sách Nhà nước đang hỗ trợ).

Trần Sơn

 ---------

[1] Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT (ngoài 30% mức đóng của ngân sách nhà nước hỗ trợ) cho học sinh, sinh viên; 70% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình, hỗ trợ 100% mức đóng cho người bị nhiễm HIV/AIDS  từ quỹ BHYT kết dư năm 2015.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất