5 điểm mới trong Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020
Một là, về nội dung triển khai. Các tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 sẽ được khuyến khích tuyên truyền những trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, như công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa XII; tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, năm nay có thêm nội dung “hằng năm nhân Lễ trao Giải Búa liềm vàng, Ban Tổ chức Giải lựa chọn 1 nhà báo tiêu biểu và 1 hoặc một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh”. 

Hai là, phạm vi tác phẩm mở rộng hơn và số lượng và cơ cấu Giải tiếp tục tăng lên. Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 có tổng số 61 giải cho tác phẩm, Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 có 64 giải cho tác phẩm. Có thêm 3 giải để khuyến khích các tác giả sáng tác theo những chủ đề trọng tâm, đó là: Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tác phẩm đã đoạt giải ở các giải báo chí ngành và liên ngành được tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020, chỉ không nhận những tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia

Ba là, sửa tên Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài thành Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài để mở rộng thêm đối tượng tham gia là kiều bào ta ở nước ngoài. 

Bốn là, về mức thưởng cho các tập thể xuất sắc có thay đổi. Thể lệ Giải Búa liềm vàng năm 2019 quy định lựa chọn 15 giải cho tập thể để trao thưởng, được phân thành 3 mức A, B, C với mức thưởng khác nhau, năm nay được quy định lại đồng hạng xuất sắc, với mức thưởng 50 triệu đồng. 

Năm là, quy định về tác giả trẻ tuổi có thay đổi. Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 quy định tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 22 tuổi trở xuống, Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 quy định tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc). Vì qua thực tế cho thấy những người đã tốt nghiệp đại học và sau một vài năm công tác thì mới có thể đủ vốn tri thức để viết về xây dựng Đảng. 

Qua 4 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng cho thấy, đây là một giải báo chí lớn trong phạm vi toàn quốc và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, do vậy Ban Tổ chức giải khuyến khích các nhà báo và các cơ quan báo chí tích cực sáng tác tác phẩm tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa XII; tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở mọi miền, lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng…
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Mới nhất

Xem nhiều nhất